Kända filosofer

Sedan antikens dagar har namn på filosofer och deras tankar bevarats i vår historia. Här finns den grekiske Thales som är den förste bland kända västerländska filosofer. Han hävdade att vatten var alltings urämne. En annan av de allra tidigast kända filosoferna var Empedokles som delade in materiens beståndsdelar i fyra element: jord, vatten, luft och eld.

På 400-talet f.Kr. levde en filosof vid namn Sokrates. Sokrates namn är känt för de flesta oavsett grad av filosofiskt intresse. Historien om honom fascinerar nya generationer och har gjort honom till något av arketypen för en filosof och fritänkare. Det var på sättet han ifrågasatte, med kluriga frågor direkt till människor på gator och torg; hur han utmanade rådande konsensus inklusive synen på gudarna, för vars ifrågasättande han blev dömd av staten och tvingades tömma en giftbägare.

Platon räknas av många som den största filosofen. Han är dock nödvändigtvis inte lika välkänd som Sokrates för gemene man. Platon var mer av en skriftställare än en debattör som disputerade med folk på gatan. Men det var Platon som gjorde Sokrates odödlig genom att nedteckna dennes tankar i sina kända dialoger. Bortsett från att reproducera Sokrates filosofi i bokform åstadkom han stora egna idéer, bland annat i Staten som fortfarande är en del av den idépolitiska diskursen.

Kända franska filosofer

Bland de mer kända franska filosoferna genom historien finns sådana namn som dessa:

Michel de Montaigne – presenterade sina tankar på ett personligt och allmänt sätt som skapade en ny genre i essän.
René Descartes – har kallats den moderna filosofins fader.
Blaise Pascal – teolog som fått stort inflytande på kristen moral.
Montesquieu – vars politiska idéer fick stor betydelse för den franska revolutionen.
Voltaire – en av idéhistoriens största personligheter och en av de viktigaste debattörerna under sin samtid.
Jean-Jacques Rousseau – hans civilisationskritik frambringade en motsättning mellan natur och samhälle.
Auguste Comte – grundare av positivismen och medgrundare till sociologin.
Pierre Joseph Proudhon – en av de viktigaste anarkistiska tänkarna.
Henri Bergson – fransk beryktad filosof som också fick Nobelpriset i litteratur.
Jean-Paul Sartre – det främsta namnet inom existentialismen.
Albert Camus – vid sidan av Sartre den mest kända av existentialisterna.
Michel Foucault – en av de viktigaste franska filosoferna under 1900-talet.

Kända tyska filosofer

Bland de mer kända tyska filosoferna genom historien finns följande namn:

Gottfrid Willhelm Leibniz – en av 1600-talets stora filosofer.
Immanuel Kant - räknas till de största tyska filosoferna.
Friedrich Hegel – en av de mest inflytelserika systembyggarna i filosofins historia.
Arthur Schopenhauer – fick med metafysik och livsfilosofi som huvudämnen stort inflytande på kulturen i stort.
Karl Marx – en av 1800-talets viktigaste politiska tänkare.
Friedrich Nietzsche - gjorde avtryck med sina nihilistiska uppfattningar och har blivit något av en personifikation av den radikale filosofen.
Hannah Arendt - är fortfarande omdebatterad för vad hon skrev om ondskans ursprung.
Martin Heidegger - en av 1900-talets mest uppmärksammade tänkare, men också omstridd som anhängare av nazistisk ideologi.
Jürgen Habermas - en av de framstående personerna inom Frankfurtskolan.

Kända brittiska filosofer

Bland de mer kända inom den brittiska filosofihistorien är följande namn:

Thomas Hobbes – skrev bland annat Leviathan där han för fram tankar om statens nödvändighet.
David Hume – skotsk tänkare vars kunskapsteori fortfarande är aktuell i den filosofiska diskursen.
Edmund Burke – irländsk-brittisk filosof som ofta åberopas inom idépolitiska diskussioner för sin konservativa syn på samhället.
Jeremy Bentham – engelsman som utvecklade tankegångar som skulle rymmas inom den utilitaristiska läran.
George Berkeley - irländare som bland annat är känd för sin lära om subjektiv idealism.
Bertrand Russell - en av 1900-talets mest uppmärksammade namn inom filosofin.

Det här var en kort exposé över kända filosofer, på sidan hittar du artiklar om flertalet andra stora tänkare som Spinoza och Kierkegaard. Notera att det finns egna sektioner för grekiska, romerska och svenska filosofer.

Se också kända och betydelsefulla filosofiska verk