Bergson

1859–1941

Henri Bergson föddes i Paris, han blev en av de mest framstående filosoferna i Europa och var likaså populär hos många under sin livstid. Bergson fick även Nobelpriset i litteratur 1927.

En bidragande orsak till populariteten var hans "positiva" filosofi med inslag av romantikens tankegångar. Bergson menade att intuitionen var mer essentiell än intellektet vars begrepp snarast förvred verklighetsuppfattningen. Han var allt annat än en determinist och ansåg att människan kunde bestämma sitt öde med sin egen vilja. Människans frihet består i att avgöra sin framtid.

När man diskuterar Henri Bergson är det nära till hands att nämna den franske författaren Marcel Proust. Proust var en av auskultanterna vid Bergsons föreläsningar på Sorbonne och hans kusin skulle senare gifta sig med filosofen. Bergson ska också ha haft inflytande på Prousts stora verk På spaning efter den tid som flytt, i vilken utsträckning är omdiskuterat.

Tid

Bergson betraktade tiden på ett radikalt annorlunda sätt än vetenskapen och andra filosofer. Tiden kan inte struktureras i punkter eller sträckor som avlöser varandra där det förflutna och framtida är åtskilt.

Bergsons tidsteori var i enlighet med hans delvis negativa syn på intellektet och det rationella. Vi kan inte fatta tiden annat än som en diskontinuitet, det vill säga uppdelat. Delarna låter sig förvisso fattas med förståndet, men de ger ingen sann bild av det i tiden sammanhängande livet där delarna tränger in i varandra. Tiden är således ett slags helhet och den upplevda tiden kallade Bergson ”nuflödet” (la durée).

Filosofen som en del av världspolitiken

Att Henri Bergson var en betydelsefull filosof och att filosofer över huvud kunde spela en roll i världens gång skulle visa sig i februari 1917. Denne påmanades av den franske politikern Aristide Briand att göra en resa till USA med syftet att övertala den amerikanska presidenten Woodrow Wilson att USA borde gå med i kriget mot Tyskland och Österrike. USA gjorde så ungefär två månader därefter som allierad med Frankrike och England - historieskrivningen har inte tilldelat Bergsons visit alltför mycket betydelse, men utesluter inte en viss påverkan.

Bergson hade också en roll i bildandet av NF (Nationernas förbund), föregångaren till FN (Förenta Nationerna). Han ansåg emellertid inte idén som mogen, men övertalades att tillträda som kommittéordföranden.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Mark

Litteratur

Skrifter av Bergson

  • Materia och minne (Matière et mèmoire) - 1896
  • Den skapande utvecklingen (L’évolution créatrice) - 1907
  • Moralens och religionens två källor (Les deux sources de la morale et de la religion) - 1932

Böcker om Bergson

  • Henri Bergson : tiden och intuitionens filosof av Oddvar Anfinset - 2012