Berkeley

1685–1753

George Berkeley porträttGeorge Berkeley föddes på Irland nära Kilkenny. Han studerade på Trinity College i Dublin, men fortsatte sin karriär inom kyrkan och blev slutligen biskop.

Berkeley kritiserar den indelning man finner hos Locke mellan primära och sekundära kvaliteter hos tingen. Han menar att det perceptuella innehållet (vad vi varseblir i tillvaron) kan avvika från det perceptuella objektet (hur tillvaron är beskaffad) i båda fallen och inte bara gällande de sekundära kvaliteterna som den kritiska realismen hävdar.

Det existerar, enligt Berkeley, i varseblivningen heller ingen ”ren” form, utan en sekundär kvalitet är nödvändig. Även en ”primär” egenskap såsom form har subjektiva drag i det den kan uppfattas olika beroende på betraktarens avstånd och synvinkel gentemot tinget.

Den subjektiva idealismen

Berkeley menar att varseblivning måste vara något indirekt. Det vi ser inte finns inte oberoende av oss och ett objekt är därför inget mer än en sensation som blott representerar det fysiska objektet. Egenskaper hos ting är subjektiva som bara existerar så länge vi betraktar dem: ”Att vara är att uppfattas” eller på latin: esse est percipi.

Detta synsätt som fått namnet subjektiv idealism leder till vissa paradoxala konklusioner. Om en penna i en låda endast existerar medan vi betraktar den vad händer med pennan efter vi stängt lådan?

Det finns en del motstridighet ifråga om hur långt Berkeley för sitt resonemang gällande tingens behov av perception och vad som sker med tingen då de inte längre förnims. Berkeley själv framför på ett ställe att tingen förblir existerande eftersom Gud alltid betraktar dem.

Angående osäkerheten gällande vår kunskap om världen finns en syn hos Berkeley om att vi inte av naturen är gjorda för att erhålla exakt information om vår omvärld. Människan är disponerad främst för andra saker, men Berkeley motiverar att människan genom Guds omsorg ändå getts åtskillig kapacitet att lära känna världen.

George Berkeleys omskakande teorier fick inget större genomslag under dennes livstid, men andra filosofer, särskilt inom fenomenologin, har senare påverkas av de speciella aspekter han förde fram om varseblivning av tingen.


Kritisk realism – kunskapsteoretisk riktning som framförde uppfattningen om att det givna i ett föremål endast var som ett tecken på ett föremål.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg
Senast reviderad: 2023-03-04

Berkeley länkar – läs vidare

Litteratur

Skrifter av Berkeley

  • An Essay Towards a New Theory of Vision - 1709
  • Om principerna för mänsklig kunskap (A Treatise Concerning the Principles of Knowledge) - 1710
  • Three Dialogues between Hylas and Philonous - 1713

Böcker om Berkeley

  • George Berkeley: Idealism and the Man av David Berman - 1996

Källor

Nordin, Svante. (2003). Filosofins historia. Lund: Studentlitteratur.