Thomas av Aquino

1225–1274

Thomas av Aquino målningThomas av Aquino som levde under 1200-talet var en av medeltidens viktigaste teologer och skolastiker. Han föddes i staden Roccasecca i mellersta Italien, utbildade sig vid universitetet i Neapel varefter han inträdde i dominikanerordern.

Thomas i sin tur påverkad av Augustinus utformade en syntes av kristendom och filosofi. Den utmynnade en katolsk lära som småningom gavs auktoritet inom den romersk-katolska kyrkan (Thomas kanoniserades för övrigt 1323 och fick därmed helgonstatus).

Skolastik och teologi

Filosofin som varit oberoende av religionen under antiken skulle under medeltiden bli underställd religionen. En strömning som uppstod var skolastiken som handlade om att förena den kristna tron med vetenskapen.

Teologi fanns som begrepp redan hos Aristoteles, vilket bidrog till att den aristoteliska läran blev mycket inflytelserik under senmedeltiden. Den innefattade teorier kring hur och varför en gud kunnat skapat världen. Fast då antikens tänkare förutsatte ett oändligt vara kunde en gud på sin höjd ses som en samordnare av kaos och inte en skapare av alltet. Under medeltiden får teologin dogmatisk karaktär underställd idén om den kristna guden som alltings skapare.

Thomas av Aquinos inflytande vilar främst på de två verken Summa contra Gentiles (1258–64) och Summa Theologica (1265–72). I de teologiska verken framgår en dualistisk kunskapssyn. Den rationella kunskapen skapas hos förnuftet, men allt kan inte fattas med förnuftet och dessa ting kan endast tillägnas med hjälp av uppenbarelsens tro.

Thomas insatser fick stort inflytande på den medeltida teologin under lång tid, men med tiden stod det likväl klart att en förening mellan filosofi och religion var ogörlig. Även om tänkanden skulle ta nya vägar under renässansen och de följande seklen med vetenskapliga utveckling har
Thomas av Aquino förblivit ett centralt namn i idéhistorien.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Mark

Litteratur

Skrifter av Thomas

  • Summa contra Gentiles
  • Summa Theologica

Källor

Russell, Bertrand. (1959, övers. Anders Byttner). Västerlandets visdom. Stockholm: Forum.