Augustinus

354–430

Aurelius Augustinus porträttAurelius Augustinus som oftast bara kallas Augustinus är en av senantikens mest betydande filosofer. Han var vid sidan om Ambrosius av Milano och Hieronymus en av de kyrkofäder som bidrog till att grunda den katolska kyrkans lära. Vad som urskilde Augustinus är att han även har intagit en plats i filosofihistorien.

Han föddes 354 i Tagaste i norra Afrika och skulle undervisa i retorik i Kartago. Augustinus levde i en tid när religion och filosofi började sammanlänkas. Han själv försökte förena drag hos Bibeln med filosofiska idéer, ett tema som skulle fördjupas under medeltiden med Thomas av Aquino som en av centralgestalterna.

Hans nedtecknade reflektioner kring gudstro och synd skulle samlas i det stora verket Bekännelser. I Bekännelser skildrar han med personlig ton (verket har kallats den första självbiografin) hur han omvändes till kristen.

I dessa skrifter ger Augustinus egna svar på frågor om Gud. En frågeställning är "Vad gjorde Gud innan han skapade världen?" Augustinus svarar inget med bestämdhet på denna fråga, då frågans art är av sådan svårighet är han villig att erkänna sin villrådighet. Likväl gör han ändå ett "djärvt" försök att närma sig problemet: Gud gjorde ingenting, säger Augustinus, tiden tillkom nämligen i samband med skapelsen och händelser dessförinnan måste betraktas som uteslutna. En sådan tanke skiljer sig från vad som gällt under antiken där varat ansetts oändligt och en gud på sin höjd tillmäts rollen av ordnare av den redan befintliga materien.

Vidare skiljer Augustinus på evighet och tid, då det förra är oavhängigt tiden. Gud har funnits i en evighet innan tiden, och kommer så att göra efter tidens slut. Svaret Augustinus levererar blir därmed genom sin inriktning än svårare att motsäga än det var att svara på den ursprungliga frågan. Slutsatsens argumentering är således god, fast utan att en påvisbarhet självklart medföljer premissen.

Vad beträffar jordens ålder anges mer bestämda måttangivelser. Enligt den kristna läran vid denna tid hade världens skapelse ägt rum för cirka 4 000 år sedan. Det Nya testamentet säger att Gud skapade världen på sex dagar som envar motsvarade 1 000 år för människan. Därmed var återstoden av världens tid 2 000 år. När den sjätte dagen inleddes, det vill säga runt år 1000, skulle Kristus återkomst inträffa och Tusenårsriket ta sin början. Augustinus ville dock inte ge en alltför exakt tidsangivelse för startpunkten av Tusenårsriket.

Augustinus andra stora verk är Om Gudsstaten där han gör en uppdelning mellan Gudsstaten och den världsliga staten, den senare är enligt författaren ofullkomlig och inriktad på fel sorts värden. I en del rättfärdigas krig förutsatt tre givna premisser: 1) kriget måste förklaras av en erkänd politisk auktoritet; 2) det ska vara sista utvägen då andra medel visat sig verkningslösa; 3) bruket av vapen och dess förstörelse måste begränsas till det allra mest nödvändiga.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Augustinus citat

"Sök dig inte utåt, utan återvänd in i dig själv, i människans inre bor sanningen."

Litteratur

Skrifter av Augustinus

  • Bekännelser (Confessiones)
  • Om Gudsstaten (De civitate Dei)

Böcker om Augustinus

  • Åter till Gud: trons mönster hos Augustinus av Christian Braw - 1991

Källor

Nordin, Svante. (2003). Filosofins historia. Lund: Studentlitteratur.
Liedman, Sven-Eric. (1998). I skuggan av framtiden. Albert Bonnier Förlag.