May

1909–1994

Rollo May är kanske framför allt att räkna som en psykolog, men kan med rätta också kallas filosof. Han var psykoterapeut och ett av de huvudämnen han skrev om var psykoterapin. May var motståndare till psykologiska riktningar och teorier, han menade i stället att individen måste gå bortom dessa och bejaka det egna varat.

I boken Frihet och öde behandlar Rollo May friheten och konstaterar att frihetens natur består i att vara fri från något. En negation som denna uttrycker något paradoxalt med friheten som vi ju annars eftertraktar nästan mer än någonting annat. Till exempel kan det faktum att livet avslutas genom döden medföra att livet ställs i kontrastverkan med döden, och därigenom skänks en meningsfullhet åt livet som det saknat om det inte kunde betraktas utifrån kriteriet: frihet från något.

Friheten kan också förvrängas och dess symbolvärde kan användas i politiska syften. Ord om frihetens försvar har använts flera gånger i historien som medel till förtryck. May anger även ”den fria företagsamheten” som ett område där vårdandet av frihet har missbrukats för att skönmåla en företeelse.

Motsatsen till friheten är ödet. Om frihet är möjligheten till val, är ödet frånvaron av val. May vill dock kasta om synen kring frihet-öde. Tron på ödet behöver inte göra oss passiva och oinskränkt frihet kan vara förlamande: "Oinskränkt frihet är nämligen en flod utan bräddar. Vattnet flödar okontrollerat, sprids åt alla håll och rinner ut i sanden".

Rollo May såg framtidsutvecklingen i dystra färger. Människan går en hotfull framtid till mötes i samhällets överflöd av information men avsaknad av helhet. Han skriver i Den omätbara människan: "Psykoterapin själv är ofta snarare ett exempel på vår tids fragmentering än ett försök att övervinna den".

May jämför Freuds samt Kierkegaards syn på ångest. Freud har enligt May intressanta teorier och visar prov på stor kunskap, men samtidigt brist på igenkänning gentemot Kierkegaard som bättre träffar känslor och upplevelser. Båda sidor behövs enligt May, men det tekniska tenderar att tränga bort det andra.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av May

  • Kärlek och vilja - 1969
  • Frihet och öde - 1981
  • Den omätbara människan - 1983