Buber

1878–1965

Martin Buber fotografiMartin Buber som brukar räknas till en av 1900-talets stora filosofer föddes i Wien i en judisk familj. Han skulle 1924 bli knuten till universitet i Frankfurt där han undervisade i religionsfilosofi tills han 1933 avgick i protest mot att Adolf Hitler utnämnts till rikskansler. Några år senare tvingades han flytta till Jerusalem för att undgå bli förföljd av nazisterna. Buber var också grundare av tidskriften Der Jude som han drev under åren 1916–1924.

Jag-Du relationen

Jag och Du (Ich and Du, 1923) är Bubers kanske mest kända verk och här introduceras tanken på att det centrala i människors liv är det äkta mötet, det äkta samtalet. Relationen Jag-Du skiljs här från relationen Jag-Det där det första bär på större värde för människan. Buber skriver i essän Distans och relation: ”Mänskligheten och sann mänsklighet blir till i äkta möten”. Jag-Du relationen degraderas dock med tiden för att övergå i Jag-Det relationer. Enbart relationen med Gud förblir Jag-Du.

Betonandet av duet och dess vikt för den enskilde var ett huvudämne för Buber som han bland annat återkom till och vidareutvecklade i Dialogens väsen (1933) och Människans väsen (1942).

Människans väsen

Buber använder begreppet filosofisk antropologi för vad som gäller insikten om en människa i helhet. Det är dock omöjligt, hävdar han, att i strikt vetenskaplig bemärkelse närma sig människan eftersom denna inte fullt distanserat kan förhålla sig till sitt objekt – det blir ofrånkomligt en människa som studerar människan, sig självt således i viss mån.

Fackområden som sociologi, psykologi, fysiologi och genetik kan ge tillfredsställande svar kring människans väsen. Svaren på vad en människa är kan däremot inte extraheras ut teoretiska fackområden utan bara nås ur erfarenheten.

Detta tycks vara en erfarenhet som bäst uttrycks i kontemplativa tillstånd under omständigheter då människan är ensam med sig själv:

Närhelst en människa återvänder in i stillheten, sitt livs egentliga verklighet, konfronteras hon i djupet av sin ensamhet med grunden för tillvaron och erfar då den mänskliga problematikens djup.

Under åren i Jerusalem var även Buber verksam i politiska frågor och verkade för en bättre samvaro mellan judar och araber. När andra världskriget var över skulle Martin Buber resa runt i Europa och USA och ge föreläsningar. 1953 fick han det tyska boksällskapets fredspris.

Översikt: Alla filosofer efter kronologi

Artikelförfattare: Oskar Strandberg

Litteratur

Skrifter av Buber

  • Logos - 1960
  • Skuld och skuldkänsla - 1958
  • Människan och hennes bildkonst - 1955
  • Det mellanmänskliga - 1954
  • Människans väsen - 1942
  • Dialogens väsen - 1933
  • Jag och Du - 1923